Didactical environments

The Hejny method uses a number of enjoyable learning environments that help children understand mathematical concepts and relations between them well, playfully and with joy. Get familiar with some of them.

Přehled prostředí

Bude doplněno.

Více informací

Algebrogramy a hvězdičkogramy

Algebrogramy budují porozumění desítkové soustavě a umožňují odhalovat hlubší souvislosti aritmetiky. Rozvíjejí i kombinatorické myšlení a schopnost argumentace.

Více informací

Autobus

Autobus je hra, která využívá dětem známé prostředí, která je baví a u které získávají své vlastní zkušenosti. Na nich je možné stavět při výuce ve škole. Autobus vytvoříme z lepenkové krabice a za ce...

Více informací

Ciferník

Ciferník je jednoduchou pomůckou. Primárně je určen k určování času, ale můžeme jej využít pro další aktivity v matematice.

Více informací

Dřívka

Obrazce ze dřívek připomínají sirkové hlavolamy. Sirky jsou nahrazeny dřevěnými tyčinkami (někdy i barevnými).

Více informací

Geoboard a mříž

Představíme nyní prostředí, ve kterém děti získávají mnoho zkušeností s geometrickými útvary, jejich vlastnostmi a vztahy mezi nimi, v němž mají možnost snadno argumentovat a vyvozovat pravidla.

Více informací

Hadi

V životě čísly vyjadřujeme stavy (mám 10 Kč) i změny (dostal jsem 5 Kč). Stejně i v prostředí Hadů máme stavy (čísla v kroužcích) i změny (čísla nad šipkami označující přičítání (odčítání) nebo nás...

Více informací

Kombinatorika a pravděpodobnost

Učíme se systematické práci.

Více informací

Krokování

Krokování je aktivita (hra), při které se rozvíjí nejen schopnost počítání, neboť toto prostředí je založeno na rytmu. Dále se zde dítě učí sčítat, odčítat, dále rovnice a absolutní hodnotu. Otevírá...

Více informací

Krychlové stavby

Toto prostředí navazuje na zkušenosti dětí s kostkami, zasahuje do aritmetiky a silně přispívá k rozvoji prostorové představivosti.

Více informací

Mince

Prostředí mince dává dítěti zkušenost s rozdílem mezi počtem a hodnotou. Pětikoruna má větší hodnotu než tři korunové mince, kterých je více.

Více informací

Myslím si číslo

Prostředí „Myslím si číslo“ rozvíjí schopnost dítěte pracovat s číselnými vztahy pouze v paměti, tj. mentálně. Dítě, které to nesvede, si pomůže záznamem čísla nebo obrázkem na papíře.

Více informací

Násobilkové čtverce

Prostředí násobilkových čtverců začíná až ve 2. ročníku. Je důležité nejen pro operaci násobení, ale i pro dělitelnost a algebru.

Více informací

Bude doplněno.

Více informací

Bude doplněno.

Více informací

Pavučiny

Pavučiny jsou strukturální prostředí. Děti zde pracují s čísly v abstraktní podobě a řešením promyšlených sérií úloh objevují zákonitosti.

Více informací

Práce s daty

Tabulky, grafy, statistika i náhoda

Více informací

Rodina

Prostředí Rodina se věnuje jak prohlubování porozumění vztahům, tak početním dovednostem. K tomuto prohlubování dochází při individuální činnosti i během diskuzí.

Více informací

Bude doplněno.

Více informací

Slovní úlohy

Zvládnout slovní úlohy znamená především rozumět jazyku, který běžně používáme. I v období, kdy dítě ještě neumí číst, řeší různé úlohy běžného života, které prožívá s rodičem.

Více informací

Bude doplněno.

Více informací

Součtové trojúhelníky

Počítat „sloupečky příkladů“ většinu žáků nebaví. Proto jim předkládáme úlohy na sčítání a odčítání vložené do různých prostředí.

Více informací

Sítě krychle

Toto prostředí začíná ve 2. ročníku. Je důležité pro rozvoj schopnosti přecházet mezi 2D (síť krychle) a 3D geometrií (krychle).

Více informací

Vláčky

Nové prostředí Vláčky zavádíme hned v první třídě. Pracuje se v něm s barevnými hranolky. Znázorňují vagónky, jejichž skládáním získáváme vláčky.

Více informací

Zlomky

Zlomky znali již staří Babyloňané. Více než tisíc let poznávali jen zlomky kmenové, tj. 1/2, 1/3, 1/4, … Proto i my s těmito zlomky seznamujeme děti již od první třídy.

Více informací

Zvířátka dědy Lesoně

Děda Lesoň pečuje o zvířátka: myšky, kočky, husy, psy, kozy, berany, krávy a koně. Zvířátka dědy Lesoně ráda hrají přetahovanou. Všechny myšky jsou zde stejně silné, všechny kočky jsou stejně silné...

Více informací