Didactical environments

The Hejny method uses a number of enjoyable learning environments that help children understand mathematical concepts and relations between them well, playfully and with joy. Get familiar with some of them.

Přehled prostředí

Abaku

Hlavním cílem prostředí Abaku je upevňování početních (kalkulativních) spojů. To jsou spoje typu 2 + 3 = 5, 4 + 6 = 10, násobilkové spoje apod. Pokud si žák takové spoje vytvoří, v budoucnu mu to us...

Více informací

Algebrogramy a hvězdičkogramy

Algebrogramy budují porozumění desítkové soustavě a umožňují odhalovat hlubší souvislosti aritmetiky. Rozvíjejí i kombinatorické myšlení a schopnost argumentace.

Více informací

Armida

Prostředí Ježibaba Armida umožňuje žákům získávat dobré představy o tom, proč např. -2 · (- 3) = 6. Ale nejen to, toto prostředí se obecně věnuje práci se zápornými čísly a je dobrým partnerem k prost...

Více informací

Autobus

Autobus je hra, která využívá dětem známé prostředí, která je baví a u které získávají své vlastní zkušenosti. Na nich je možné stavět při výuce ve škole. Autobus vytvoříme z lepenkové krabice a za ce...

Více informací

Autobusové linky

Žák se seznamuje prostřednictvím hry a činností s grafy.

Více informací

Barevné trojice

V tomto prostředí žáci prohlubují své základní aritmetické znalosti, kombinatorické myšlení a řešitelské strategie.

Více informací

Ciferník

Ciferník je jednoduchou pomůckou. Primárně je určen k určování času, ale můžeme jej využít pro další aktivity v matematice.

Více informací

Děda Lesoň

Děda Lesoň pečuje o zvířátka: myšky, kočky, husy, psy, kozy, berany, krávy a koně. Zvířátka dědy Lesoně ráda hrají přetahovanou. Všechny myšky jsou zde stejně silné, všechny kočky jsou stejně silné...

Více informací

Dětský park

Prostředí Dětský park patří do oblasti Práce s daty.

Více informací

Dřívka

Obrazce ze dřívek připomínají sirkové hlavolamy. Sirky jsou nahrazeny dřevěnými tyčinkami (někdy i barevnými).

Více informací

Egyptské dělení

V prostředí se žáci aktivně i pasivně setkají s množstvím důležitých myšlenek týkajících se zlomků.

Více informací

Geoboard a mříž

Představíme nyní prostředí, ve kterém děti získávají mnoho zkušeností s geometrickými útvary, jejich vlastnostmi a vztahy mezi nimi, v němž mají možnost snadno argumentovat a vyvozovat pravidla.

Více informací

Hadi

V životě čísly vyjadřujeme stavy (mám 10 Kč) i změny (dostal jsem 5 Kč). Stejně i v prostředí Hadů máme stavy (čísla v kroužcích) i změny (čísla nad šipkami označující přičítání (odčítání) nebo nás...

Více informací

Indické násobení

Náročnost klasického násobení pod sebou vedlo k hledání jiných způsobů, jak žáky učit násobit dvě čísla. To je hlavním cílem úloh s indickým násobením. Grafická úprava tohoto násobení otevírá i dalš...

Více informací

Jazyk písmen

Jazyk písmen je devíza především druhého stupně. Na prvním stupni se žáci na použití písmen v matematice pečlivě připravují.

Více informací

Kameny

Úlohy z prostředí Kameny se snaží žákovi otevřít první porozumění pro poziční soustavu.

Více informací

Kombinatorika a pravděpodobnost

Učíme se systematické práci.

Více informací

Krokování

Krokování je aktivita (hra), při které se rozvíjí nejen schopnost počítání, neboť toto prostředí je založeno na rytmu. Dále se zde dítě učí sčítat, odčítat, dále rovnice a absolutní hodnotu. Otevírá...

Více informací

Krychlové stavby

Toto prostředí navazuje na zkušenosti dětí s kostkami, zasahuje do aritmetiky a silně přispívá k rozvoji prostorové představivosti.

Více informací

Matematická kouzla

Matematická kouzla působí na děti často velmi motivačně. Díky kouzlům mohou děti objevit i další matematické myšlenky, vztahy a zákonitosti.

Více informací

Mince

Prostředí mince dává dítěti zkušenost s rozdílem mezi počtem a hodnotou. Pětikoruna má větší hodnotu než tři korunové mince, kterých je více.

Více informací

Myslím si číslo

Prostředí „Myslím si číslo“ rozvíjí schopnost dítěte pracovat s číselnými vztahy pouze v paměti, tj. mentálně. Dítě, které to nesvede, si pomůže záznamem čísla nebo obrázkem na papíře.

Více informací

Násobilkové čtverce

Prostředí násobilkových čtverců začíná až ve 2. ročníku. Je důležité nejen pro operaci násobení, ale i pro dělitelnost a algebru.

Více informací

Origami

Skládání papíru (origami).

Více informací

Parkety

Parkety jsou geometrickým manipulativním prostředím. Postupně jsou zaváděny „parkety“ složené ze čtverců, tzv. čtvercová polymina.

Více informací

Pavučiny

Pavučiny jsou strukturální prostředí. Děti zde pracují s čísly v abstraktní podobě a řešením promyšlených sérií úloh objevují zákonitosti.

Více informací

Posloupnosti, které se lámou

Prostředí seznamuje žáky s velmi důležitým jevem periodicity (tedy pravidelnost při opakování).

Více informací

Procenta

Úvodní povídání o zkušenosti s procenty z každodenního života má význam jak pro žáky, tak pro učitele.

Více informací

Práce s daty

Tabulky, grafy, statistika i náhoda

Více informací

Rodina

Prostředí Rodina se věnuje jak prohlubování porozumění vztahům, tak početním dovednostem. K tomuto prohlubování dochází při individuální činnosti i během diskuzí.

Více informací

Rozděl figurky

V prostředí Rozděl figurky žáci rozdělují určitý počet figurek do skupin dle zadaných podmínek. Prostředí sleduje více cílů. Jedním z nich je evidence počtu určitých objektů. Žáci se učí určitým jazy...

Více informací

Rytmus vizuální

Úlohy založené na rytmu připravují mj. žáky na hlubokou myšlenku matematiky – periodicitu.

Více informací

Schody

Prostředí Schody obsahuje podobné myšlenky jako prostředí Krokování.

Více informací

Slovní úlohy

Zvládnout slovní úlohy znamená především rozumět jazyku, který běžně používáme. I v období, kdy dítě ještě neumí číst, řeší různé úlohy běžného života, které prožívá s rodičem.

Více informací

Sousedé

V prostředí Sousedé žáci procvičují početní operace (sčítání, odčítání). Během řešení úloh např. metodou pokus – omyl vypočítají množství úloh, při nichž pracují s aditivními triádami (tři čísla, jedn...

Více informací

Součtové trojúhelníky

Počítat „sloupečky příkladů“ většinu žáků nebaví. Proto jim předkládáme úlohy na sčítání a odčítání vložené do různých prostředí.

Více informací

Sítě krychle

Toto prostředí začíná ve 2. ročníku. Je důležité pro rozvoj schopnosti přecházet mezi 2D (síť krychle) a 3D geometrií (krychle).

Více informací

Sčítací tabulka

Prostředí sčítací tabulka se objevuje především v prvních třech ročnících.

Více informací

Tabulka 0-99

Od procvičování početních operací až k aritmetickým posloupnostem.

Více informací

Vláčky

Nové prostředí Vláčky zavádíme hned v první třídě. Pracuje se v něm s barevnými hranolky. Znázorňují vagónky, jejichž skládáním získáváme vláčky.

Více informací

Váhy

Váhy jsou jedním ze základních nástrojů pro modelování lineárních rovnic.

Více informací

Výstaviště

Řešením úloh v prostředí Výstaviště děti získávají zkušenosti s číselnou řadou, rozvíjejí schopnost se orientovat v rovině, dává jim příležitost procvičovat kalkulativní dovednosti i získávat zkušenos...

Více informací

Vývojový diagram

Prostředí propojuje matematiku s informatikou. Slouží ke grafickému záznamu nějakého algoritmu nebo obecného procesu.

Více informací

Zlomky

Zlomky znali již staří Babyloňané. Více než tisíc let poznávali jen zlomky kmenové, tj. 1/2, 1/3, 1/4, … Proto i my s těmito zlomky seznamujeme děti již od první třídy.

Více informací

Číselná osa

První setkání s číselnou osou žák prožívá v prostředí Schodů.

Více informací

Šipkové grafy

Strukturální prostředí Šipkové grafy připomíná prostředí Hady. Nejčastěji jde o spojení dvou hadů se stejným začátkem i koncem. Začíná se v levém horním poli a ve směru šipek provádíme požadované poče...

Více informací